STRUKTUR ORGANISASI RSK

Ketua Program Studi Rekayasa Sistem Komputer

Toibah Umi Kalsum, M.Kom

Sekretaris

Hendri Alamsyah, M.Kom

Staf 

Eka Purnamasari, S.Kom

Dosen Tetap RSK

1. Toibah Umi Kalsum, M.Kom

2. Riska, M.Kom

3. Hendri Alamsyah, M.Kom

4. Yesi Mardiana, M.Kom

5. Yoli Andi Rozzi, S.T., M.T.

6. Agung Pradana Iskandar, S.Kom., M.Kom.